Mandarin(P): zhuàn
Mandarin(Z): ㄓㄨㄢˋ
Japanese(On): せん, しゅん [sen, shun]
Japanese(Kun): そなえる, かず, かぞえる [sonaeru, kazu, kazoeru]
Cantonese: syun2, zaan6
Vietnamese: soạn
------------------------------------------------------------
Definition: collect
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50CE
Big Five: B9B6
JIS X 0212-1990: 1823
Cangjie: ORUC
Four-corner Code: 2728.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10222.120
Kang Xi: 0116.070
CiHai: 125.203
Morohashi: 01083
Dae Jaweon: 0247.190

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I zhuàn ㄓㄨㄢˋ 〔《廣韻》士免切, 上獮, 崇。 〕 〔《廣韻》戀士切, 去線, 崇。 〕 1.解說, 講述。 《論語‧先進》“異乎三子者之撰” 劉寶楠 正義: “撰, 鄭 本作僎。” 2.備辦。 清 惲敬 《北山說》: “蓋役之發也, 其令自上而下, 王而卿士, 而大夫;役之僎也, 其政自下而上, 大夫而卿士, 而王。 故曰: 刺大夫不均也。” II zūn ㄗㄨㄣ …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhuan4 解释: 具备。 说文解字: “僎, 具也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhuan4 具備。 說文解字: “僎, 具也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — zhuàn (1) ㄓㄨㄢˋ (2) 古同 撰 , 著书。 (3) 郑码: NYEO, U: 50CE, GBK: 8351 (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32515515122134 …   International standard chinese characters dictionary

 • 僎賓 — (僎賓, 僎宾) 古代行鄉飲酒禮時輔佐主人的人。 明 沈榜 《宛署雜記‧經費下》: “鄉飲酒禮, 每年二次, 除十月 大興縣 外, 宛平縣 該管正月分。 相沿上席六卓: 正賓一、僎賓一、介賓一、主賓二、司正一。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僎宾 — (僎賓, 僎宾) 古代行鄉飲酒禮時輔佐主人的人。 明 沈榜 《宛署雜記‧經費下》: “鄉飲酒禮, 每年二次, 除十月 大興縣 外, 宛平縣 該管正月分。 相沿上席六卓: 正賓一、僎賓一、介賓一、主賓二、司正一。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 介僎 — 介與僎。 古代行鄉飲酒禮時的輔佐者。 輔賓者稱介, 輔主人者稱僎。 《禮記‧鄉飲酒義》: “賓主, 象天地也。 介僎, 象陰陽也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 太博 — 太學博士或太常博士的省稱。 宋 孔平仲 《孔氏談苑‧蘇軾以吟詩下吏》: “ 軾 曰: ‘ 軾 自來殛惱朝庭多, 今日必是賜死。 死固不辭, 乞歸與家人訣別。 ’ 僎 始肯言曰: ‘不至如此。 ’ 無頗 ( 祖無頗 )乃前曰: ‘太博必有被受文字。 ’” 僎 , 皇甫僎 , 時為太常博士。 清 李慈銘 《越縵堂讀書記‧養素堂文集》: “ 六朝 、 唐 人稱太學博士為太博。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 介賓 — (介賓, 介宾) 1.古代行鄉飲酒禮時輔佐賓客的人。 明 沈榜 《宛署雜記‧雜費》: “鄉飲酒禮, 每年二次…… 宛平縣 該管正月份。 相沿, 上席六卓, 正賓一, 僎賓一, 介賓一, 主賓二, 司正一。”參見“ ”。 2.猶貴賓。 《醒世姻緣傳》第八回: “卻說 梁生 胡旦 因有勢要親眷, 晁 家父子通以貴客介賓相待。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 介宾 — (介賓, 介宾) 1.古代行鄉飲酒禮時輔佐賓客的人。 明 沈榜 《宛署雜記‧雜費》: “鄉飲酒禮, 每年二次…… 宛平縣 該管正月份。 相沿, 上席六卓, 正賓一, 僎賓一, 介賓一, 主賓二, 司正一。”參見“ ”。 2.猶貴賓。 《醒世姻緣傳》第八回: “卻說 梁生 胡旦 因有勢要親眷, 晁 家父子通以貴客介賓相待。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 同升 — 謂與己一同升遷。 《論語‧憲問》: “ 公叔文子 之臣大夫 僎 與 文子 同升諸公。 子聞之, 曰: ‘可以為文矣。 ’” 何晏 集解引 孔安國 曰: “大夫 僎 本 文子 家臣, 薦之使與己並為大夫, 同升在公朝。” 《後漢書‧吳良傳》: “臣 蒼 榮寵絕矣, 憂責深大, 私慕 公叔 同升之義, 懼於 臧文 竊位之罪, 敢秉愚瞽, 犯冒嚴禁。” 《三國志‧吳志‧陸遜傳》: “﹝ 遜 ﹞又謂 諸葛恪 曰: ‘在我前者, 吾必奉之同升;在我下者, 則扶持之。 ’” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.